1
Nhất là Gem Đất Xanh tại Quận 2 là công trình này tạo 3 mặt giáp Đối với 2 con sông lớn là Giồng Ông Tố và kênh Mương khoản tạo vai trò trọng điểm vấn đề nhân tố hòa nhiệt đọ cho khu này, đóng góp xây giao thông

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments